Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

Σηματοδότηση ΕΣΠΑ

Προτεραιότητα 2

Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας / Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή/ Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 79,5 εκ

Συνεισφορά ΕΕ

85% (ΕΤΠΑ)

Ειδικοί Στόχοι

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της ΠΒΑ
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Δήμοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και η Περιφέρεια
 • Νομικά πρόσωπα των Δήμων και της Περιφέρειας που διαθέτουν κτηριακές υποδομές στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Ωφελούμενοι
 • Οι δικαιούχοι των πράξεων με την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που θα επιτύχουν
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Κατασκευή μικρών αντιπλημμυρικών
 • Κατασκευή έργων προστασίας ακτών – αντιδιαβρωτικών έργων
 • Δράσεις εξοπλισμού υπηρεσιών πολιτικής προστασίας τοπικής κλίμακας για αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων
 • Αναβάθμιση / επέκταση υποδομών απορροής όμβριων υδάτων
 • Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • Τοπικοί ή/και Περιφερειακοί Φορείς και Υπηρεσίες, ή/και Κεντρικοί Φορείς με περιφερειακή οργάνωση και παρουσία που έχουν αρμοδιότητα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο του Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης φυσικών καταστροφών
Ωφελούμενοι
 • Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Βιώσιμη διαχείριση νερού
Ενδεικτικές Δράσεις
 • Διαχείριση πόσιμου νερού, όπως: άντληση, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή, εξοικονόμηση
 • Εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα των νησιών της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων
 • Ολοκλήρωση και ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας
 • Ενίσχυση της λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Β’ και Γ’ κατηγορίας, για βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και της αποδοτικότητάς τους
 • Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή/και σε προστατευόμενα οικοσυστήματα, με οικισμούς Δ’ κατηγορίας
Δυνητικοί Δικαιούχοι
 • ΔΕΥΑ ή/και Δήμοι της Περιφέρειας
 • Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Ωφελούμενοι
 • Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο