Προσκλήσεις Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020

Λέξη-κλειδί:
Άξονας Προτεραιότητας:
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Τίτλος Κατάσταση Προϋπ/σμός € Ημερομηνία Έναρξης Hμερομηνία Λήξης
Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Ενεργή 3.000.000,00 01/07/2020 30/09/2020
Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας Ανενεργή 3.000.000,00 30/04/2020 01/06/2020
Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση Ενεργή 7.000.000,00 15/04/2020 31/07/2020
Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ενεργή 1.000.000,00 15/04/2020 03/08/2020
Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος και αξιοποίησης επιφανειακών ή/και θαλάσσιων υδάτων για χρήση – Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)» Ενεργή 3.000.000,00 09/04/2020 03/08/2020
Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης παράκτιων περιοχών λόγω διάβρωσης_OXE Ενεργή 1.000.000,00 09/04/2020 03/08/2020
Επενδύσεις στον τομέα διαχείρισης λυμάτων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων» Ενεργή 3.000.000,00 15/04/2020 03/08/2020
Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων Ενεργή 3.000.000,00 23/04/2020 31/07/2020
Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ανενεργή 800.000,00 22/04/2020 10/06/2020
Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing Ενεργή 2.500.000,00 17/03/2020 24/07/2020
Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης Ανενεργή 1.400.000,00 18/03/2020 12/06/2020
Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές Ενεργή 11.000.000,00 18/03/2020 31/08/2020
Υλοποίηση υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων Ενεργή 7.000.000,00 16/03/2020 25/08/2020
Εργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος Ενεργή 7.000.000,00 16/03/2020 31/08/2020
Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων Ενεργή 2.000.000,00 16/03/2020 07/08/2020
Σελίδα από 10