Προσκλήσεις

Λέξη-κλειδί:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Άξονας Προτεραιότητας:
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Τίτλος Κατάσταση Προϋπ/σμός € Ημερομηνία Έναρξης Hμερομηνία Λήξης
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων Ενεργή 4.000.000,00 12/03/2018 27/04/2018
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στον τομέα της υγείας (νοσοκομεία) Ενεργή 4.000.000,00 12/03/2018 31/05/2018
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στον τομέα της παιδείας (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Ενεργή 10.000.000,00 12/03/2018 27/04/2018
Ενίσχυση των φορέων του τομέα της υγείας στη Περιφέρεια για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως στις απομακρυσμένες εσωτερικές ζώνες των μεγάλων νησιών και στο σύνολο των μικρών νησιών της Περιφέρειας Αναμένεται 500.000,00 01/04/2018 01/06/2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Ανενεργή 381.722,00 30/10/2017 30/11/2017
Δράσεις βελτίωσης της συνδεσιμότητας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΟΧΕ) Ανενεργή 10.000.000,00 25/09/2017 29/12/2017
Δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ Ανενεργή 1.500.000,00 25/09/2017 31/01/2018
Δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών (πλην ΔΕΔ-Μ) Ανενεργή 1.500.000,00 25/09/2017 10/01/2018
Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ανενεργή 3.000.000,00 01/09/2017 15/01/2018
Δράσεις αναβάθμισης οδικού δικτύου_ΟΧΕ Ανενεργή 8.000.000,00 28/08/2017 29/12/2017
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων και δράσεις που προάγουν την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Ανενεργή 8.715.880,00 28/08/2017 29/12/2017
Δράσεις αστικής κινητικότητας στα πλαίσια στρατηγικών για την Βιώσιμη αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) Ανενεργή 3.660.000,00 01/09/2017 29/12/2017
Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού, φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Ανενεργή 5.640.000,00 01/09/2017 29/12/2017
Δράσεις βιοκλιματικής ανάπλασης στο πλαίσιο στρατηγικών για τη Βιώσιμη Αστική ανάπτυξη (ΒΑΑ) Ανενεργή 1.000.000,00 01/09/2017 29/12/2017
Αναβάθμιση υποδομών προσπελασιμότητας στο πλαίσιο στρατηγικών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) Ανενεργή 1.650.000,00 21/08/2017 29/12/2017
Σελίδα από 6