Προσκλήσεις Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020

Λέξη-κλειδί:
Άξονας Προτεραιότητας:
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Τίτλος Κατάσταση Προϋπ/σμός € Ημερομηνία Έναρξης Hμερομηνία Λήξης
Προγράμματα κατάρτισης κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα πλαίσια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ενεργή 800.000,00 15/03/2019 20/12/2019
Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος (BAA) Ενεργή 8.000.000,00 18/03/2019 19/07/2019
Υλοποίηση υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων Ανενεργή 6.000.000,00 25/02/2019 19/04/2019
Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ενεργή 1.000.000,00 25/02/2019 10/05/2019
Δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Ενεργή 1.500.000,00 11/02/2019 24/06/2019
Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για την υποστήριξη του επιχειρηματικού/παραγωγικού ιστού και την προώθηση της καινοτομίας στη Περιφέρεια Ενεργή 500.000,00 11/02/2019 14/06/2019
Έργα για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα Ανενεργή 1.575.000,00 11/02/2019 29/03/2019
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Ανενεργή 1.200.000,00 05/02/2019 05/03/2019
Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση Ανενεργή 6.000.000,00 01/02/2019 29/03/2019
Δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή Ενεργή 4.500.000,00 14/01/2019 24/06/2019
Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος και αξιοποίησης επιφανειακών ή/και θαλάσσιων υδάτων για χρήση Ανενεργή 2.000.000,00 14/01/2019 19/04/2019
Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού, την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο και τον έλεγχο απολήψεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ενεργή 2.000.000,00 14/01/2019 28/06/2019
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων υγείας, στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Ενεργή 2.000.000,00 14/01/2018 28/06/2019
Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Ενεργή 3.000.000,00 14/01/2019 30/09/2019
Τουριστική αξιοποίηση υπόγειων φυσικών πόρων στο πλαίσιο των ΟΧΕ Ανενεργή 2.000.000,00 03/12/2018 29/03/2019
Σελίδα από 8