Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Η ΕΥΔ «ΕΠΑΝΕΚ», αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση της δράσης 3c1.1 με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της Επενδυτικής προτ. Με κωδ. 3c και τίτλο «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ». Ο Π/Υ της εν λόγω δράσης είναι 8 εκ Ευρώ. Η αρμοδιότητα διαχείρισης της έχει εκχωρηθεί με Απόφαση της Περιφερειάρχη